plakat projekt

1

Wpisany przez Administrator    niedziela, 17 listopada 2019 15:53
PDF
Szkolenie nauczycieli ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”.

szkolenieSzkoła Podstawowa w Dargini realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednym z zadań zaplanowanych w projekcie jest szkolenie nauczycieli z wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów w procesie dydaktycznym podczas zajęć lekcyjnych oraz wykorzystania TIK w edukacji włączającej w ramach indywidualizacji podczas zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenia odbyły sie w dniach 13 14.11.2019r. Za bardzo ciekawe i rzeczowe szkolenie serdecznie dziękujemy Paniom Zycie Czechowskiej i Joannie Majkowskiej.