Wpisany przez Administrator    czwartek, 16 listopada 2017 08:10 Drukuj
Rodzicu bądź czujny

 

Drodzy Rodzice, bądźcie czujni!

 

Procedura w sprawie zapobiegania  i zwalczania wszawicy u dzieci i młodziezy szkolnej w SP w Dargini

 

          1.Wychowawca   klasy uzyskuje zgodę rodziców na objęcie  dziecka opieką zdrowotną, która jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy  dziecka.

           W sytuacji braku zgody powiadamia się Ośrodek Pomocy Społecznej,   gdyż może to być sygnał o zaniedbaniu opiekuńczym przez rodziców, bądź opiekunów prawnych dziecka.

        W przypadku uporczywego uchylania się rodziców  lub opiekunów dziecka  od działań  mających na celu  ochronę jego zdrowia  i dbałości o higienę  dyrektor szkoły zawiadamia  Sąd Rodzinny.

     2. O terminie planowanej  kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów.

         3. Przeglądu dokonuje pielęgniarka z zachowaniem  zasad indywidualności

i intymności(  kontrol indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

                4. W przypadku stwierdzenia wszawicy, pielęgniarka zawiadamia :

                     a.dyrektora  szkoły ,informując o fakcie  wystąpienia wszawicy  i skali zjawiska w    

      danej grupie;

                     b.rodziców o  niezwłocznym dokonaniu zabiegów higienicznych skóry głowy (tu     

        należy: podać nazwę  skutecznego środka i sposób zabiegu, także dodać , iż kuracji należy    

       poddać pozostałych domowników  i otoczenie, w którym przebywają).

                 5. Działania higieniczne zwalczające wszawicę powinny być podjęte przez rodziców lub   

      opiekunów niezwłocznie , a czas nieobecności dziecka  w szkole  był możliwie najkrótszy   

      ( zaleca się ok. 3 dni ).

                 6.Pielęgniarka po upływie 7-10 dni  kontroluje stan czystości  skóry głowy dziecka po   

       przeprowadzonych  zabiegach higienicznych .

                7.W sytuacji stwierdzenia  nieskuteczności  zaleconych działań , pielęgniarka zawiadamia  

       o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia radykalnych kroków( zawiadamia ośrodek pomocy

       społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez

       rodziców).

                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                               mgr Anita Jasińska