Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 25 lutego 2019 19:25 Drukuj
ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

REGULAMIN KONKURSU

EKOLOGICZNEGO DARGIŃ 2019

                          “ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

 

1.Organizatorzy konkursu;

Organizatorem konkursu ekologicznego jest Szkoła Podstawowaw Dargini.           

 

2. Cele konkursu;

- szerzenie edukacji ekologicznej,

- budzenie szacunku do przyrody,

- wskazanie źródeł zanieczyszczeń środowiska oraz skutków, które one powodują,

- dostrzeganie nieodwracalności skutków nieodpowiedzialnejdziałalności         człowieka niszczącego środowisko,

- kształcenie umiejętności przestrzegania zasad ładu i porządkuw miejscach    

   publicznych,

-  integracja środowisk szkolnych z terenu gminy Bobolice igmin sąsiadujących,

- współpraca z różnymi firmami na rzecz ochrony środowiska ,

- dobra zabawa połączona z uświadamianiem uczniomznaczenia dbania o      środowisko naturalne i siebie samego.

 

3. Warunki uczestnictwa;

-  uczestnikami konkursu są zespoły czteroosobowe złożone z uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,

- zespoły uczniowskie przygotowują i w formie prezentacji przedstawią raport z badania stanu środowiska znajdującego się w obszarze działania szkoły ( w oparciu o załączony do regulaminu wzór), całość nie może przekroczyć 2 minuty;

- prezentacje będą oceniane przez jury złożone z zaproszonych gości i przedstawiciela gospodarzy w skali od 1 do 10 punktów 

( proszę zwrócić uwagę na czas trwania prezentacji, aby nie przekroczył wyznaczonej granicy !),

- gospodarze konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prezentowanych prac.

Twórczość ekip szkolnych będzie zaprezentowana na forum naszej szkoły.

 

4. Przebieg konkursu;

- konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach;

 

I etap

to indywidualne rozwiązywanie testu ekologicznego

II etap

to konkurencje zespołowe dotyczące wiedzy i umiejętności ekologicznych ( w ramach konkurencji zespołowych będzie zadanie dotyczące rozpoznawania roślin ( zielnych, krzewów i drzew oraz ziół a także zwierząt występujących na naszych terenach ). 

 

5. Ocena i wyłonienie zwycięzców konkursu;

- posumowanie punktacji i rozdanie nagród ; 

- indywidualnie dla uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów w konkursie wiedzy ekologicznej, 

- dla szkół, których zespoły uzyskały najwięcej punktów ( do punktacji zespołowej wliczamy punkty za prezentacje oraz punkty za poszczególne konkurencje zespołowe).

6.  Zakończeniem imprezy jest wspólne ognisko integracyjne połączone z pieczeniem kiełbasek oraz zwiedzaniem ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie leśnictwa Dargiń.

 

7. Termin konkursu

23 maja 2019 roku o godzinie 9.00.

 

8.Termin zgłaszania zespołów( pisemnie lub telefonicznie); do 23 kwietnia 2019 roku.

 

9. Uwagi organizacyjne;

- uczestnicy konkursu przyjeżdżają do siedziby szkoły w Dargini na własny koszt,

- zakres materiału obowiązującego na konkursie to wiedza z zakresu przyrody, a szczególnie ekologii nauczanej w szkole podstawowej (ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony przyrody; wpływu działalności człowieka na stan powietrza, wód i gleb), 

- wszelkich dodatkowych informacji udziela W. Kwaśniewski tel. 094 3182 899. 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają i zachęcają

do wzięcia udziału w konkursie